Hoewel de gemeente Weesp eigenaresse is van De Vriendschap, is de exploitatie en de promotie van de molen sinds 1 oktober 2011 in handen van de ‘Stichting korenmolen De Vriendschap’. De doelstelling van de stichting en het beleidsplan zijn vastgelegd in de brochure ‘De Vriendschap bestendigd’ die u hier kunt downloaden in PDF-formaat. Hierin vindt u ook het verslag van de afgelopen drie jaar, de financiële verantwoording en de jaarrekeningen 2011, 2012, 2013 en 2014.

ANBI-status
‘Stichting korenmolen De Vriendschap’ heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de overheid de stichting erkent als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) zonder winstoogmerk. Daarvoor moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo mogen bestuursleden bijvoorbeeld niet betaald worden.
De ANBI-status houdt in dat giften fiscaal aftrekbaar zijn en dat de stichting hierover geen erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen. Dus alles wat wordt geschonken komt ook daadwerkelijk ten goede aan de doelstelling van de stichting. Donaties zijn van harte welkom op (rekeningnummer invullen)

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het in stand houden van het maalbedrijf en de andere activiteiten van de korenmolen De Vriendschap te Weesp en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur
Rogier de la Rive Box (voorzitter) 
Jan-Willem van der Linden (secretaris)
Alex Otten (penningmeester) 

Geen der bestuursleden ontvangt enige vergoeding voor de werkzaamheden.

Verslag uitgeoefende activiteiten
De resultaten van het beheer van de molen in de afgelopen twee jaar zijn hieronder puntsgewijs weergegeven. Deze werkzaamheden zijn bijna volledig door onze ploeg van vrijwilligers uitgevoerd.